Wettelijke vermeldingen

Juridisch

1. Juridische verklaring
2. Gebruiksvoorwaarden
2.1 Informatie over auteursrecht
2.1.1 Algemeen gebruik van de website
2.2 Voorwaarden voor het gebruik van de website


1. Juridische verklaring

De serviceprovider voor deze website is:

Bedrijfsinformatie
Personal Training Associates SPRL
Staarsterstraat 6
1210 Brussel


Director: Mathew Davies
Deze website werd ontwikkeld en wordt uitgebaat door Personal Training Associates SPRL (ingeschreven in België, Ondernemingsnummer 0889 742 594). De vertegenwoordiger van de onderneming is Mathew Davies, Director.


2. Gebruiksvoorwaarden

2.1 Informatie over auteursrecht

Uw toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door het verkrijgen van toegang tot en het gebruiken van deze website aanvaardt u de volgende voorwaarden zonder beperking of kwalificatie. Tenzij anders bepaald, is de inhoud van deze site, waaronder, doch niet beperkt tot de teksten en beelden die erop staan, eigendom van Personal Training Associates SPRL. Alle op deze website gebruikte of vermelde handelsmerken zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars. De website en de inhoud ervan, waaronder, doch niet beperkt tot grafische beelden, audio, video, HTML-code, knoppen en tekst, mag op geen enkele wijze gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Personal Training Associates SPRL, met die uitzondering dat het toegestaan is om één exemplaar van de materialen te downloaden, weer te geven op het scherm en af te drukken via één computer en dit uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat het materiaal op geen enkele wijze gewijzigd worden en alle mededelingen betreffende auteursrecht en handelsmerk alsook andere mededelingen gerespecteerd worden.


2.1.1 Algemeen gebruik van de website

De informatie die op deze website verstrekt wordt, is gratis en enkel voor informatiedoeleinden; ze creëert geen zakelijke of professionele dienstenrelatie tussen u en Personal Training Associates SPRL. Links op deze website kunnen leiden naar diensten of websites die niet uitgebaat worden door Personal Training Associates SPRL.  Er wordt geen oordeel of waarborg gegeven met betrekking tot zulke andere diensten of websites en Personal Training Associates SPRL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor zulke andere websites of diensten. Een link naar een andere website of dienst houdt geen goedkeuring van die website of dienst in. Alle gebruik dat u maakt van de informatie die verstrekt wordt op deze website of op een website of dienst waarnaar gelinkt wordt via deze website is op eigen risico.

Personal Training Associates SPRL houdt deze website in Duitsland in stand en u gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden en eventuele rechtsvorderingen of gerechtelijke procedures met betrekking tot deze website beheerst worden door Duits recht. Als u een gerechtelijke procedure tegen Personal Training Associates SPRL probeert aan te spannen, dan erkent u uitdrukkelijk dat het Personal Training Associates SPRL vrij staat te kiezen in welk rechtsgebied zij deze zaak liefst behandeld wil zien. Aangezien u zich door het gebruik van deze site akkoord heeft verklaard om de wetten van Duitsland te kiezen als wetgeving die zulke gerechtelijke procedures beheerst, zullen we er waarschijnlijk voor kiezen om ons in Duitsland tegen zulke rechtsvorderingen te verdedigen en kunnen we die beslissing geheel naar believen nemen, ongeacht waar in de wereld u gevestigd bent of van waar in de wereld u de site bezocht heeft.


2.2 Voorwaarden voor het gebruik van de website

1. Alle afbeeldingen, teksten en/of grafische ontwerpen op de website zijn beschermd door auteurs, tenzij anders bepaald, en mogen zonder schriftelijke toestemming van Personal Training Associates SPRL enkel gebruikt worden voor de doeleinden die vermeld staan in de voorwaarden voor het gebruik van de website zoals ze uiteengezet staan op the website. Personal Training Associates SPRL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zulk gebruik en garandeert niet dat materiaal dat op de website wordt weergegeven de wettelijke rechten van derden niet schendt.

2. Hoewel Personal Training Associates SPRL er naar beste vermogen naar streeft om ervoor te zorgen dat de informatie op de website nauwkeurig en up-to-date is, is deze informatie niet juridisch bindend. Personal Training Associates SPRL geeft geen enkele garantie of waarborg en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Personal Training Associates SPRL aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen op deze website.

3. Personal Training Associates SPRL sluit aansprakelijkheid uit voor lichte gevallen van nalatigheid of plichtverzuim op voorwaarde dat deze geen belangwekkende contractuele verplichtingen of leven, gezondheid of lichaam behelzen en geen betrekking hebben op de bepalingen van productaansprakelijkheidsrecht. Dit geldt ook voor plichtsverzuim door derden die onze agenten zijn. Personal Training Associates SPRL zal redelijke voorzorgen nemen om ongewenst verlies van data te vermijden, waaronder in het bijzonder het dagelijks nemen van back-upkopieën van alle data en programma's.

4. Alle berichten of ander materiaal die/dat naar de website gestuurd worden/wordt per e-mail of in eender welke andere vorm, waaronder gegevens, vragen, commentaar en dergelijke, zullen/zal behandeld worden als niet vertrouwelijk en bijgevolg als zijnde niet intellectuele eigendom. Al het materiaal dat naar de website gestuurd wordt, wordt de eigendom van Personal Training Associates SPRL en mag vrij gebruikt worden, waaronder, doch niet beperkt tot het reproduceren, publiceren, verzenden, bekendmaken, kopiëren en verspreiden. Verder staat het Personal Training Associates SPRL vrij om gebruik te maken van alle samenstellende delen van materiaal dat geleverd wordt aan haar website, zoals ideeën, concepten, kennis en procedures, waaronder, doch niet beperkt tot de ontwikkeling, creatie en marketing van producten waar de toepassing van deze informatie aan te pas kwam. De aanspraak van gebruikers op intellectuele of commerciële merkrechten zal intact blijven.

5. Afbeeldingen van mensen of plaatsen die te zien zijn op de website zijn de eigendom van Personal Training Associates SPRL of worden gebruikt met de desbetreffende toestemming van de wettelijke eigenaar. Het is verboden om deze foto's voor andere doeleinden te gebruiken dan voor privédoeleinden van uzelf of anderen voor zover geen andere bepaling van deze voorwaarden voor het gebruik van de website dit ergens anders op de website uitdrukkelijk toelaat. Het illegaal gebruik van afbeeldingen kan een schending inhouden van auteursrechten, merkrechten, rechten betreffende persoonlijke privacy of reclamerechten.

6. Bij het gebruik van deze website moet u de auteursrechten, naam en merkrechten alsook de eigendomsrechten van derden respecteren. Alle websites van Personal Training Associates SPRL zijn beschermd, inclusief bijvoorbeeld de afbeeldingen, de muziek en de merknamen die erop verschijnen. Noch deze websites noch de daarmee verbonden gebruiksvoorwaarden mogen geïnterpreteerd worden als zijnde een licentie of het toekennen van enig ander recht bovenop de eigendomsrechten die Personal Training Associates SPRL houdt.

7. Personal Training Associates SPRL licht geen websites door waar men toegang tot kan krijgen via een link op haar eigen website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan haar eigen website of voor de websites van derden. Als u toegang tot deze websites krijgt via een link vanaf de website van Personal Training Associates SPRL, doet u dit op eigen risico en zonder de goedkeuring van Personal Training Associates SPRL.

Personal Training Associates SPRL verklaart uitdrukkelijk dat op het moment dat een link naar een buitenlandse website gecreëerd wordt, de inhoud waarnaar de website van Personal Training Associates SPRL linkt, vrij is van onwettelijk materiaal. Personal Training Associates SPRL heeft geen enkele controle over het huidige of toekomstige ontwerp van de pagina waarnaar gelinkt wordt. Daarom distantieert Personal Training Associates SPRL zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina's waarnaar gelinkt wordt en die gewijzigd werden nadat de link vanaf de website van Personal Training Associates SPRL gecreëerd werd.

8. Hoewel Personal Training Associates SPRL, waar aangewezen, discussies, nieuws, berichten, bulletin boards en dergelijke op de website doorlicht, is Personal Training Associates SPRL er niet voor aansprakelijk en aanvaardt ze geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het communicatieforum, meer bepaald voor fouten, laster, smaad, eerroof, weglatingen, reputatieschade, godslastering, pornografie, religieuze intolerantie, bedreigingen of onnauwkeurigheden in de informatie op het communicatieforum van de website. Het is verboden om berichten te verzenden of beschikbaar te maken met daarin onwettelijk, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, beledigend, provocerend, pornografisch of geringschattend materiaal of materiaal dat strafbaar gedrag inhoudt of aanzet tot zulk gedrag, of dat in strijd is met andere wettelijke bepalingen betreffende gedrag. Personal Training Associates SPRL verleent haar volle medewerking aan autoriteiten en rechtbanken die Personal Training Associates SPRL zouden vragen of bevelen om de identiteit bekend te maken van een persoon die de informatie of het materiaal heeft geleverd of het nieuwe beschikbaar heeft gemaakt. Personal Training Associates SPRL behoudt zich het recht voor om al het ontoelaatbare materiaal, zoals gedefinieerd in lid 8, zonder verdere kennisgeving te verwijderen. Voorts behoudt Personal Training Associates SPRL zich het recht voor om iedere gebruiker die inbreuk pleegt op deze gebruiksvoorwaarden, en in het bijzonder lid 8, uit te sluiten van gebruik van de diensten die in het kader van deze website verstrekt worden. Personal Training Associates SPRL benadrukt verder dat alle entries die door de gebruiker op de website gedaan worden alsook de mededelingen die door de gebruiker per e-mail naar specifieke adressen verstuurd worden, niet de visie van Personal Training Associates SPRL weerspiegelen.

9. Als u tijdens het gebruik van de op de website aangeboden diensten uw mobiel nummer en/of uw e-mailadres openbaar beschikbaar maakt, houd dan in gedachten dat Personal Training Associates SPRL niet verantwoordelijk is voor de gevolgen die dat kan hebben. Bijzonderheden van uw persoonsgegevens die verstrekt werden ten behoeve van het registratieproces vallen niet onder deze definitie van publicatie.

10. Personal Training Associates SPRL behoudt zich het recht voor om de huidige websitevoorwaarden te allen tijde te wijzigen. U bent gebonden aan deze wijzigingen en raadpleegt daarom best geregeld deze pagina's zodat u up-to-date blijft over de geldende websitevoorwaarden.

Copyright © Personal Training Associates SPRL.  Alle rechten voorbehouden.